Thông báo
   

Tên vật phẩm Số lượng Chỉ số phần đầu Chỉ số phần đuôi Enchant Nhân vật