Để chào đón sự kiện Halloween 2020 cùng rất nhiều sự kiện đặc biệt sắp tới. DreamAceVn xin gửi tới các chiến binh đã luôn sát cánh cùng DreamAceVn trong 7 năm qua lời cảm ơn trân trọng nhất cùng với đó là sự kiện Halloween 2020 và chuẩn bị cho chuỗi sự kiện mừng sinh nhật DreamAceVn 7 tuổi !!!

 • Phần 1 : Thời gian + Địa điểm + Công thức ghép hộp + Mở hộp
  • Thời gian diễn ra sự kiện : 3/11/2020 - 4/12/2020
  • Địa điểm diễn ra sự kiện : Burning Halloween Castle ( các bạn có thể sử dụng cổng dịch chuyển tại thành phố để lên map sự kiện )
  • Các vật phẩm có trong sự kiện
   • Vũ khí + Giáp (Chi tiết vật phẩm các bạn có thể tham khảo hình ảnh bên dưới bài viết hoặc xem công thức trong game "Ctrl + chuột trái vào item nguyên liệu" 
    • \eTackle Veil Mk.III
    • \eRigid Defender MK.III
    • \eRevival Guarder Mk.III
    • \eRapid Binder MK.III
    • \eArrow MK.III
    • \eBawoo MK.III
    • \eBig Smash MK.III
    • \eHawk MK.III
    • \eEdrill MK.III
    • Crystal Arrow 2019
    • \mCrystal Arrow 2019
    • Crystal Bawoo 2019
    • \mCrystal Bawoo 2019
    • Witch's Wand 2019
    • \mWitch Wand 2019
    • Halloween Veil
    • Halloween Defender
    • Halloween Guarder 
    • Halloween Binder
    • \cHalloween Veil .5
    • \cHalloween Defender .5
    • \cHalloween Guarder .5
    • \cHalloween Binder .5
    • \mHalloween Veil .5
    • \mHalloween Defender .5
    • \mHalloween Guarder .5
    • \mHalloween Binder .5
    • \eValentine Jackhamme
    • \eValentine Edrill
    • \eValentine Blast
    • \eValentine Guard
    • Pin Giáp 4k ( thời hạn 300 ngày )
    • Cờ +3 point ( thời hạn tới khi kết thúc event )
    • Thẻ 100%
    • Cùng rất nhiều các vật phẩm khác ......
   • Nguyên liệu + thẻ nâng cấp
    • \eMK.III Upgrade Card
    • Thẻ nâng cấp Halloween
    • Kẹo sữa
    • Sô Cô La Quỷ
    • Túi kẹo
    • Hộp Halloween
    • Killmark Of Monster ( chỉ sử dụng để đua Top )
  • Địa điểm bắn vật phẩm
Địa điểm Vật Phẩm rơi
Burning Halloween Castle Kẹo sữa, Sô Cô La Quỷ, Túi Kẹo, Killmark Of Monster, Thẻ nâng cấp Mk.III, Thẻ 100%, Pin 4k.......

 

 

 •  Công thức ghép hộp và các item ( hoặc các bạn có thể xem công thức trong game bằng cách chỉ vào item nguyên liệu và bấm Ctrl + chuột trái )
  • Item Hộp Halloween
Nguyên liệu 1 Nguyên liệu 2 Nguyên liệu 3 Tỷ lệ Vật phẩm nhận được
01 Túi kẹo  50 Sô Cô La Quỷ 30 Kẹo Sữa Không thất bại Hộp Halloween
10 Killmark Monster 100 Kẹo Sữa   Không thất bại Hộp Halloween
50 Kẹo sữa 5 Dcoin   Không thất bại Hộp Halloween

 

 

 • Item Thẻ nâng cấp MK.III
Nguyên Liệu 1 Nguyên Liệu 2 Vật phẩm nhận được
1000 Sô Cô La Quỷ 1000 Kẹo sữa Mk.III Upgrade Card

 

 

Ngoài ra thẻ nâng cấp Mk.III cũng có thể kiếm được từ việc mở hộp Halloween, bắn hạ Boss Cây và các Boss khác xuất hiện ngẫu nhiên vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.

 • Item Cờ + 3 chỉ số
Nguyên Liệu 1 Nguyên liệu 2 Tỷ lệ Vật phẩm nhận được
1000 Túi kẹo 1000 Kẹo sữa Có thể thất bại [3D Mark] Halloween Burning Pumpkin
1000 Túi kẹo 1000 Sô Cô La Quỷ Có thể thất bại [3D Mark] Halloween Bat Pumpkin

 

 

Ngoài ra item cờ +3 chỉ số cũng có thể kiếm được từ việc mở hộp Halloween, bắn hạ Boss Cây và các Boss khác xuất hiện ngẫu nhiên vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.

 • Mở Hộp
  • Khi mở Hộp Halloween các bạn có cơ hội nhận được
Tên Vật Phẩm
Mk.III Upgrade Card
Crystal Arrow 2019
Crystal Bawoo 2019
Witch's Wand 2019
Halloween Veil
Halloween Defender
Halloween Guarder
Halloween Binder
[3D Mark] Halloween Burning Pumpkin
[3D Mark] Halloween Bat Pumpkin
Halloween Upgrade Card
Thẻ biến hình Tinbat Xanh
Vũ khí Mk.I
Mk.II Upgrade Card

 

 • Phần 2 : Cách nâng cấp Vật phẩm ( hoặc các bạn có thể xem công thức trong game bằng cách chọn item nguyên liệu sau đó bấm Ctrl + chuột trái )
  • Vũ khí Mk.III
Nguyên liệu 1 Nguyên Liệu 2 Vật phẩm nhận được
Vũ khí Mk.I Mk.II Upgrade Card Vũ khí Mk.II
Vũ khí Mk.II Mk.III Upgrade Card Vũ khí Mk.III

 

 • Giáp Halloween V.5 AG
  • Giáp AG chính xác ( \cHalloween Guarder .1 )
Nguyên Liệu 1 Nguyên Liệu 2 Vật phẩm nhận được
Halloween Guarder Thẻ xác xuất cơ bản đặc biệt \cHalloween Guarder .1
\cHalloween Guarder .1 Halloween Upcard hoặc 3 Winpoint hoặc 2 Dcoin \cHalloween Guarder .2
\cHalloween Guarder .2 Halloween Upcard hoặc 5 Winpoint hoặc 4 Dcoin \cHalloween Guarder .3
\cHalloween Guarder .3 Halloween Upcard hoặc 7 Winpoint hoặc 6 Dcoin \cHalloween Guarder .4
\cHalloween Guarder .4 Halloween Upcard hoặc 10 Winpoint hoặc 10 Dcoin \cHalloween Guarder .5
 • Giáp AG xuyên phá ( \mHalloween Guarder .1 )
Nguyên Liệu 1 Nguyên Liệu 2 Vật phẩm nhận được
Halloween Guarder Thẻ xuyên phá cơ bản đặc biệt \mHalloween Guarder .1
\mHalloween Guarder .1 Halloween Upcard hoặc 3 Winpoint hoặc 2 Dcoin \mHalloween Guarder .2
\mHalloween Guarder .2 Halloween Upcard hoặc 5 Winpoint hoặc 4 Dcoin \mHalloween Guarder .3
\mHalloween Guarder .3 Halloween Upcard hoặc 7 Winpoint hoặc 6 Dcoin \mHalloween Guarder .4
\mHalloween Guarder .4 Halloween Upcard hoặc 10 Winpoint hoặc 10 Dcoin \mHalloween Guarder .5
 • Giáp Halloween V.5 IG
  • Giáp IG chính xác ( \cHalloween Binder .1 )
Nguyên Liệu 1 Nguyên Liệu 2 Vật phẩm nhận được
Halloween Binder Thẻ xác xuất cao cấp đặc biệt \cHalloween Binder .1
\cHalloween Binder .1 Halloween Upcard hoặc 3 Winpoint hoặc 2 Dcoin \cHalloween Binder .2
\cHalloween Binder .2 Halloween Upcard hoặc 5 Winpoint hoặc 4 Dcoin \cHalloween Binder .3
\cHalloween Binder .3 Halloween Upcard hoặc 7 Winpoint hoặc 6 Dcoin \cHalloween Binder .4
\cHalloween Binder .4 Halloween Upcard hoặc 10 Winpoint hoặc 10 Dcoin \cHalloween Binder .5
 • Giáp IG xuyên phá ( \mHalloween Binder .1 )
Nguyên Liệu 1 Nguyên Liệu 2 Vật phẩm nhận được
Halloween Binder Thẻ xuyên phá cao cấp đặc biệt \mHalloween Binder .1
\mHalloween Binder .1 Halloween Upcard hoặc 3 Winpoint hoặc 2 Dcoin \mHalloween Binder .2
\mHalloween Binder .2 Halloween Upcard hoặc 5 Winpoint hoặc 4 Dcoin \mHalloween Binder .3
\mHalloween Binder .3 Halloween Upcard hoặc 7 Winpoint hoặc 6 Dcoin \mHalloween Binder .4
\mHalloween Binder .4 Halloween Upcard hoặc 10 Winpoint hoặc 10 Dcoin \mHalloween Binder .5
 • Giáp Halloween V.5 BG
  • Giáp BG chính xác ( \cHalloween Veil .1 )
Nguyên Liệu 1 Nguyên Liệu 2 Vật phẩm nhận được
Halloween Veil Thẻ xác xuất cao cấp đặc biệt \cHalloween Veil .1
\cHalloween Veil .1 Halloween Upcard hoặc 3 Winpoint hoặc 2 Dcoin \cHalloween Veil .2
\cHalloween Veil .2 Halloween Upcard hoặc 5 Winpoint hoặc 4 Dcoin \cHalloween Veil .3
\cHalloween Veil .3 Halloween Upcard hoặc 7 Winpoint hoặc 6 Dcoin \cHalloween Veil .4
\cHalloween Veil .4 Halloween Upcard hoặc 10 Winpoint hoặc 10 Dcoin \cHalloween Veil .5
 • Giáp BG xuyên phá ( \mHalloween Veil .1 ) 
Nguyên Liệu 1 Nguyên Liệu 2 Vật phẩm nhận được
Halloween Veil Thẻ xuyên phá cao cấp đặc biệt \mHalloween Veil .1
\mHalloween Veil .1 Halloween Upcard hoặc 3 Winpoint hoặc 2 Dcoin \mHalloween Veil .2
\mHalloween Veil .2 Halloween Upcard hoặc 5 Winpoint hoặc 4 Dcoin \mHalloween Veil .3
\mHalloween Veil .3 Halloween Upcard hoặc 7 Winpoint hoặc 6 Dcoin \mHalloween Veil .4
\mHalloween Veil .4 Halloween Upcard hoặc 10 Winpoint hoặc 10 Dcoin \mHalloween Veil .5
 • Giáp Halloween V.5 Mg
  • Giáp MG chính xác ( \cHalloween Defender .5 )
Nguyên Liệu 1 Nguyên Liệu 2 Vật phẩm nhận được
Halloween Defender Thẻ xác xuất cao cấp đặc biệt \cHalloween Defender .1
\cHalloween Defender .1 Halloween Upcard hoặc 3 Winpoint hoặc 2 Dcoin \cHalloween Defender .2
\cHalloween Defender .2 Halloween Upcard hoặc 5 Winpoint hoặc 4 Dcoin \cHalloween Defender .3
\cHalloween Defender .3 Halloween Upcard hoặc 7 Winpoint hoặc 6 Dcoin \cHalloween Defender .4
\cHalloween Defender .4 Halloween Upcard hoặc 10 Winpoint hoặc 10 Dcoin \cHalloween Defender .5
 • Giáp MG xuyên phá ( \mHalloween Defender .5 )
Nguyên Liệu 1 Nguyên Liệu 2 Vật phẩm nhận được
Halloween Defender Thẻ xuyên phá cao cấp đặc biệt \mHalloween Defender .1
\mHalloween Defender .1 Halloween Upcard hoặc 3 Winpoint hoặc 2 Dcoin \mHalloween Defender .2
\mHalloween Defender .2 Halloween Upcard hoặc 5 Winpoint hoặc 4 Dcoin \mHalloween Defender .3
\mHalloween Defender .3 Halloween Upcard hoặc 7 Winpoint hoặc 6 Dcoin \mHalloween Defender .4
\mHalloween Defender .4 Halloween Upcard hoặc 10 Winpoint hoặc 10 Dcoin \mHalloween Defender .5
 • Vũ khí Crystal 2019
         Nguyên Liệu 1            Nguyên Liệu 2           Vật phẩm nhận được    
     Crystal Arrow 2019           Halloween Upcard           \mCrystal Arrow 2019     
     Crystal Bawoo 2019           Halloween Upcard           \mCrystal Bawoo 2019     
     Witch's Wand 2019           Halloween Upcard            \mWitch's Wand 2019       

 

 • Phần 3 : Đua top Killmark Monster ( Anh em hãy đọc kỹ Event này nhé )

 

 •  Đua top bốc thăm may mắn tại buổi offline mừng sinh nhật DreamAceVn 7 tuổi. 
  • Tên item đua top : Killmark Monster
  • Nguồn rơi vật phẩm : Bắn quái vật tại map sự kiện ( Burning Halloween Castle )
  • Thời gian : 3/11/2020 - 4/12/2020
  • Thể lệ :
   • Sẽ chọn ra mỗi quốc gia sẽ chia top 4 Gear mỗi Gear lấy 4 người có nhiều số lượng Killmark Monster nhất 
   • ANI 4 BG / 4 IG / 4 MG / 4 AG tổng = 16 người
   • BCU 4 BG / 4 IG / 4 MG / 4 AG tổng = 16 người
   • Sau đó gộp mã của 2 bên lại và bốc thăm để chọn ra người may mắn nhất
   • Top 1 nhận : 4 mã
   • Top 2 nhận : 3 mã 
   • Top 3 nhận : 2 mã
   • Top 4 nhận : 1 mã
   • Khi bốc thăm sẽ có live trực tiếp + người chơi của 2 quốc gia kiểm tra phiếu bốc thăm
   • Cử đại diện 2 bên quốc gia lên trực tiếp bốc thăm chọn người trúng thưởng
   • Bốc thăm theo thứ tự giải từ giải nhất đến giải tư
   • 1 nhân vật chỉ được nhận 1 giải
   • Đua top Gear nào nhận đồ Gear đó
   • Đua top nhân vật nào nhận đồ nhân vật đó
   • Các item giải thưởng không có giá trị quy đổi sang item khác
   • Các item giải thưởng không có giá trị quy đổi ra các loại tiền tệ hoặc hiện kim có giá trị lưu hành ngoài game
   • Sau khi bốc thăm 4 giải thưởng lớn nhất  sẽ tiến hành bốc thăm tất cả các mã còn lại để chọn ra 7 người may mắn nhận 7 phần quà khích lệ tinh thần. Và bốc thăm trúng nhân vật nào giải thưởng sẽ được trao cho nhân vật đó
   • Mọi hành vi gian lận sẽ bị loại khỏi cuộc đua ngay lập tức.
  • Phần thưởng:
   • Giải nhất : vũ khí blue crystal V2 tùy chọn đầu đuôi + có ent 17
   • Giải nhì  : Pet phượng
   • Giải ba : Pet final
   • Giải bốn : Giáp NGC tùy chọn đầu đuôi ( trừ đầu đuôi thủ né )
   • 7 giải khuyến khích
   • 3 mã đầu tiên sẽ nhận vũ khí boss xanh dương tùy chọn đầu đuôi + có ent 17
   • 4 mã cuối cùng sẽ nhận vũ khí valentine v3 tùy chọn đầu đuôi + có ent 17
 • 3. Ngoài ra sẽ có đua top 5 ~ 10 chia theo Gear toàn Server
  • Thể lệ và quy định tương tự đua top nhận mã bốc thăm may mắn
  • Top 5 ~ 10 BG
  • Top 5 ~ 10 IG
  • Top 5 ~ 10 MG
  • Top 5 ~ 10 AG
  • Phần thưởng:
   • Giáp hlw tùy chọn chính xác hoặc xuyên phá tùy chọn đầu đuôi ( trừ thủ né ) không ent 17

Sau đây là 1 số hình ảnh về Event