Chi tiết bản cập nhật 4.5.4.65_4.5.4.66

  •  Cờ / Sơn giáp, vũ khí độc quyền theo yêu cầu (2m/obj)
  • Phụ kiện 1 giờ / 1 ngày / 1 tuần. Công thức vui lòng xem tại game
  • Tăng giảm sát thương của BG từ 30% lên 45%
  • [Thử nghiệm] kỹ năng GB 82 của B Gear.
  • Sửa lỗi bị bắn hạ không hiển thị tên người bắn.